• Да съобразим обучението на всички нива с образователните стандарти на МОН.
 • Да прилагаме най-новите иновативни методи, особено за гимназистите.
 • Да подготвим нашите възпитаници за отличен старт в пазарната икономика.
 • Да предложим на средностатистическото българско семейство качествено образование на разумна цена.
 • Малкият брой ученици в паралелките дава възможност за оптимална работа с всеки ученик.
 • Да създадем собствен образователен стандарт и конкурентно позициониране в образователната и обществена среда.
 • Да обезпечим качествено чуждоезиково обучение по английски и втори чужд език (по избор) и акцентираме върху обучението по информатика, информационни технологии, компютърни офис системи и пр.
 • Да реализираме вътрешно-училищна система за поведенческа култура чрез ясно формулирани права и задължения и самоконтрол в и извън училището.
 • Да създадем атмосфера, в която всяко дете да се чувства значимо и да се развива интелектуално, социално, емоционално и физически.
 • Да осигурим подходяща материално-техническа база, изградена и оборудвана в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания, както и ползването на мултимедия, магнитни дъски и пр.
 • Да впишем в стратегията на училището постиженията на европейската и световна образователни системи и обогатяваме квалификацията на педагозите.
 • Да обезпечим регулярни профилактични прегледи и постоянно медицинско обслужване.
 • Да обезпечим безопасно ползване за игри и отдих в дворните пространства на училището.
 • Да спазваме разрешителен режим при посещения на музеи, изложби, концерти, театрални постановки, екскурзии и др.
 • Да създаваме условия за креативно партниране с преподаватели и студенти от ВУАРР, участие в съвместни дискусии, конференции, викторини и пр.
    
 ИЗИСКВАМЕ ОТ НАШИТЕ УЧИТЕЛИ ДА СА:

 • Мотивирани и висококвалифицирани с доказан педагогически и професионален опит, които гарантират отдаденост, съобразена с възрастта и личностните особеностина всеки ученик.
 • Поощряващи отговорността, следвайки принципите на общовалидност за “истината” и “доброто”, за социалната промяна, за непрекъснато личностно усъвършенстване и лична реализация.
 • Индивидуално общуващи с всяко дете - с оглед постигане на оптималното му израстване.
 • Стимулиращи образователните потребности и творчески заложби на всяко дете – така, че то да се чувства значимо.
За всеки учител нито учебникът, нито учебните помагала са достатъчни за информираността, тъй като в 21-ви век информацията / вярна или невярна / е на “един клик” разстояние, т.е. ученическата общност, която свободно борави
с GOOGLE и YOUTUBE изисква учителят да бъде не само просветител, но и морален стожер. Списъчният състав на нашите учители в среден курс е:

Математика - Таня Николова
БЕЛ - Ася Джелепова
История - Дориана Димитрова
География - Мариана Петкова
Информационни технологии, ик. информ. - Силвия Итова
Физика - Христина Златева
Химия, биология - Петя Ангелова
Английски, немски език - Ребека Димитрова
Философия, гражданско образование - Юлиана Чаушева
Икономически дисциплини - Николина Марева
Обща теор. на сч. отч. - Светослава Александрова
Счетоводни дисциплини - Хайда Христева
Статистика, стокознание - Владислава Георгиева
Право - Михаела Анастасова
Физическо възпитание - Васил Димитров
Изобразително изкуство - Дора Иванова


Списъчен състав в начален курс:

Елена Ролева - Учител
Румяна Николова - Възпитател
Силвия Итова - компютърно моделиране
Ребека Димитрова - Английски език и класен ръководителI BUILT MY SITE FOR FREE USING