Интегриране на професионалните умения мужду средно и висше образование


Интегриране на професионалните умения мужду средно и висше образование

Предстои реализиране на първия етап от интегрирането между средното образование (ЧСБУ "Талантите") и висшето образование (ВУАРР). След прецизен подбор на професионалните компетенции на преподавателите и осмисляне на училищните учебни планове теоретичните и практически счетоводни и икономически учебни дисциплини се вписаха в седмичните разписания за учебната 2020/2021 г. 

Целта е използването на интерактивни методи: дискусии, ситуационни и проектни разработки - с оглед учениците да възприемат предприемаческа култура, да придобият умения за общуване в мултикултурна среда и като бъдещи лидери да бъдат поощрявани в кариерна ориентация.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING