Нашето училище


В Частно средно бизнес училище „Талантите“ ООД ще се изграждат утрешни лидери чрез интегрирано образование и акцент върху развитието на предприемаческия дух и информационна култура на учениците; ще се обръща специално индивидуално внимание на всяко дете, проникване и разкриване на заложбите му, мотивацията му и развиването им.
Нашите ценности се създават чрез избраното от учредителя проф. Димитров мото: „Вяра, Наука, Труд!“ и стремежът за качествен образователен продукт на трите нива (начално, основно и средно образование), достигащ необятността и силата на човешкото познание,култура и дух. Основополагащо ще бъде вниманието за значимостта на отговорно свършената работа, осъществено в полза на обществото и възпитанието в дух на честност, справедливост и солидарност. В бизнеса, изкуството и науката са нужни творчески мислещи личности, които прокарват нови пътеки към бъдещето: бъдеще, което ще създаваме днес.
Нашите цели са:
 • Да съобразим обучението на всички нива с образователните стандарти на МОН.
 • Да създадем собствен образователен стандарт и конкурентно позициониране в образователната и обществена среда.
 • Да обезпечим ранно чуждоезиково обучение по английски и руски език и акцентираме върху обучението по информатика, информационни технологии, компютърни офис системи и пр.
 • Да реализираме вътрешно-училищна система за поведенческа култура чрез ясно формулирани права и задължения и самоконтрол в и извън училището.
 • Да създадем атмосфера, в която всяко дете да се чувства значимо и да се развива интелектуално, социално, емоционално и физически.
 • Да осигурим подходяща материално-техническа база, изградена и оборудвана в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания, както и ползването на мултимедии, интерактивни дъски, радио и телевизионни центрове и др.
 • Да впишем в стратегията на училището постиженията на европейската и световна образователни системи и обогатяваме квалификацията на педагозите.
 • Да обезпечим регулярни профилактични прегледи и постоянно медицинско обслужване.
 • Да предложим разнообразно здравословно хранене на учениците чрез биохрани с гарантиран произход.
 • Да осигурим видео наблюдение и денонощна охрана.
 • Да обезпечим безопасно ползване за игри и отдих в дворните пространства на училището.
 • Да осигурим транспорт „от врата до врата“ по желание на родителите.
 • Да съгласуваме с родителите посещения на музеи, изложби, концерти, театрални постановки, екскурзии и др.
 • Да се изправим срещу тревожната тенденция за нарастване броя на децата, които боледуват от хипертония, диабет и други болести, характерни за възрастни.
 • Да създаваме условия за креативно партниране с преподаватели и студенти от ВУАРР, участие в съвместни дискусии, конференции, викторини и пр.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING