Училищна документация учебна 2020/2021


Училищна документация, съгл. чл.263 ал.1, т.1-5; т.7-9 на ЗПУО

Стратегия за развитие на училището - 2020 - 2024 г. и план за действие и финансиране.pdf

Правилник за дейността на Частно средно бизнес училище Талантитe.pdf

Училищен учебен план - 2 клас.pdf

Училищен учебен план - 8 клас.pdf

Училищен учебен план - 9 клас.pdf

Училищен учебен план - 10 клас.pdf

Форми на обучение.pdf

Годишен план за дейността на ЧСБУ Талантите - учебна 2020-2021 г..pdf

Мерки за повишаване качеството на образование.pdf

Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщав.pdf

Дневен режим на часовете през учебната 2020 2021 година.pdf

Етичен кодекс на училищната общност в ЧСБУ Талантите.pdf

Прием в първи клас.pdf

Прием в осми клас.pdf

График за провеждане на консултации първи срок учебна 2020-2021 година.pdf

Учебници и учебни помагала за втори клас - учебна 2020 - 2021 г.pdf

Учебници и учебни помагала за гимназиален етап - учебна 2020 - 2021 г.pdf

ГРАФИК за контролни работи 2 клас, контролни и класни работи 8, 9, и 10 клас първи учебен срок 2020 - 2021 учебна година.pdf

План - прием учебна 2021 - 2022.pdf

Прием - специалности и професии.pdf

План за дейност - БДП.pdf

I BUILT MY SITE FOR FREE USING