Частно средно бизнес училище „Талантите“ обявява прием по три нови специалности


09 Mar

Прием по три нови специалности за учебната 2020/2021 година обявява Частно средно бизнес училище „Талантите“. Наред с „Икономика и мениджъмнът“ и „Икономика на туризма“, кандидат-гимназистите могат да изберат да се обучават в „Оперативно счетоводство“, „Митническа и данъчна администрация“ или „Банково дело“.

Седмокласниците, които предпочетат „Оперативно счетоводство“, ще натрупат знания и умения за отразяване и контролиране на финансови операции, ще добият опит при реализиране на счетоводни дейности, оформяне на счетоводни документи и работа със счетоводен софтуер, компютърна и друга офис техника. Наред със задължителна професионална подготовка, учениците изучават също микроикономика, макроикономика, право, предприемачество, бизнес комуникации; икономика на предприятието, финанси, статистика; обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на предприятието.

Професията на данъчния и митнически посредник осигурява широко поле за професионална реализация и лична изява, което улеснява намирането на работа след придобиването на професионална квалификация.  Данъчният и митническият посредник се реализират в митническите бюра и учреждения и  в звената на данъчната администрация. Практиката в тези учреждения показва необходимостта от млади специалисти в областта на данъчното и митническото законодателство, които да осъществят дейности като: митнически надзор и контрол върху стоки и превозни средства, данъчен контрол върху стопанската дейност на данъчните субекти.

Обучението по „Банков мениджмънт“ дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на банкирането, банковия мениджмънт и финансовите пазари. Завършилите могат да се реализират като касиер – счетоводител, материално отговорно лице в банковия сектор, служител в търговски банки, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове и други финансови институции.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING